Blog

Две истории за лидери, които ангажират служителите си

Много мениджъри разбират важността на това служителите им да бъдат мотивирани и ангажирани с целите на организацията. Полагат много усилия и търсят различни начини да постигнат синергия в екипите, да подобрят комуникацията, да постигнат повече ефективност. Има обаче неколцина ръководители, които имат по-дълбоко разбиране за това по какъв начин се случва промяната. Те знаят, че сами не могат да достигнат до добрите решения и виждат многообразието на екипите си като неизчерпаем ресурс, който може да се изследва и вложи в постигането на общите цели, а не като предизвикателство, с което трябва да се борят. Виждат организациите си като живи системи, които не винаги могат механично да бъдат направлявани в „правилната” посока, а ролята си на лидери в това да отворят пространство за разговор, от който да се родят новите решения. Разбират, че личният пример е по-силен от всяка презентация или заповед.

 

Изминалата работна година ни срещна с двама такива мениджъри, които ни впечатлиха и вдъхновиха със своето умение едновременно да променят и иновират и да запазват ценното от това, което вече имат в организациите си. Работата с тях ни научи на много нови неща за прилагането на практика на методите и подходите на участието и емпатията, в които вярваме силно и за чието популяризиране посвещаваме много време.

 

Промяна в културата на компания с над 2000 служители
Когато се запознахме със Стефан Апостолов, главен оперативен директор на ЧЕЗ Разпределение и му разказахме за методите на участието и философията на Art of Hosting, той вече беше определил една от основните си цели като ръководител – въвличане на служителите около постигане на фирмените цели. Нямаше нужда да го убеждаваме колко е важно качеството на разговорите за успеха на съвместната работа на хората в една организация.

 

Започнахме да работим съвместно, първоначално лично с него около темите за провеждането на смислени срещи, достигането до колективната интелигентност и задаването на силни въпроси. Той премина и през обучителни сесии по емпатия и емоционална интелигентност при Емилия, които продължиха като индивидуален коучинг сесии. Последва обучение и практика с ръководния екип на компанията, които от своя страна влязоха в ролята на модератори (домакини) на серия от срещи с регионални мениджъри от страната. Тези разговори подпомогнаха по-добрата връзка между централното ръководство и местните звена, но и отвориха пространство за идеи и предложения за подобряване на работата.

 

Културата на въвличане на служителите в обсъждането на важните за фирмата въпроси постепенно се налагаше и на по-ниските нива. В следствие на вътрешна реорганизация по-късно се създаде екип от потенциални млади лидери, които започнаха няколкомесечен цикъл от обучения и практически занятия с нас, които да им помогнат да влязат в ролята на ръководители, насърчаващи участието и увличащи другите към действие.

 

Как предизвикателството може да отвори нови възможности
Мария Енева, финансов и административен директор на Амер Спортс България дойде като участник в един от форумите за ангажиране на служителите, които организирахме и заинтригувана от подхода ни с емпатията и методите на участието ни покани на среща. Компанията беше в етап, в който търсеше начин да ангажира служителите си около нови решения за повишаване на мотивацията и ангажираността. Последното проведено изследване сред персонала е било с ниско ниво на участие и показа спад в ангажираността им. Предложението ни да започнем със серия от модерирани срещи между представители на работниците с мениджмънта срещна подкрепата на Мария и изпълнителния директор Йордан Ламбрев. Така проведохме срещи със 120 служители, в които се създаде пространство за споделяне на техните притеснения, обратна връзка от една страна и се генерираха идеи за подобрение на процесите и вътрешната комуникация от друга.

 

Убеждението ни, че подходящо подготвеният разговор около важни за хората въпроси постига неочаквани резултати се потвърди и на практика. Самият факт, че в такъв необичаен формат всеки имаше възможността да сподели и да участва наравно с най-висшите ръководители, променяше цялостната енергия на групите и въпреки че някои от срещите бяха доста напрегнати, общото усещане беше за повече единство и нужда от още разговори в такъв формат. Самите срещи дадоха и множество конкретни предложения за мерки, които бяха заложени в плана за действие до следващото международно проучване на нагласите на персонала. Впечатли ни и начинът, по който Мария и Йордан отделиха време и енергия да присъстват на всички срещи и да изслушат и отговорят на множество въпроси, с отворено съзнание и желание за включване на екипа в постигане на визията на фирмата.

 

Моделът на модерирани разговори между служители и ръководния екип в Амер Спортс България се доказа като успешна практика и за 2016 г. вече са планирани три подобни серии от срещи, които да засегнат актуалните теми, дори и отвъд самата тема за ангажираност – повишаване на ефективността, намаляване на брака, подобряване на вътрешната комуникация, развитие на лидерски умения и други.

Работата със Стефан и Мария, както и с другите ни клиенти и приятели ни помогна още веднъж да се свържем с идеята за силата на разговорите да променят реалността, в която живеем и работим. За да се случат въздействащи срещи е много важно как се подготвяме за тях, ние го наричаме „дизайн” – процесът, в който определяме намерението, формата, пространството и начина на провеждане. Вярваме, че сме помогнали в този процес и сме изградили умения в тази посока у хората, с които работим. Културата на ангажираност е фундаментална за успеха на един бизнес и като такава понякога отнема много време и усилия, без непременно да виждаме конкретните резултати веднага.

 

И тъй като става въпрос за взаимоотношения между хора, трудно можем да сложим начало и край – това е един непрекъснат процес, в който общувайки осъзнато с другите намираме отговорите за себе си, но и за цялото и така вървим напред и нагоре.

 

Емилия Илиева-Крайнова и Антон Вълков

0